شیلا سه لوزه که ملیزه و ملدسه نمیله… دیلوزمامانش گوفت که شیلا سلما خولده ، نمیتونه بهد از ظهلا بیاد خونتون… منم از تو یخچال یه سیب گونده بلداشتم لفتم خونه شون عیادتش…شیلا تو لختخابش بود ... سیب لو دادم بش گوفتم: شیلا بیا اینو بوخول…!!!

 

املوز صب از خواب بیدال شدم خواستم بلم دسشویی از لا ی دل اتاخ دیدم بابا با اون خالهه که اون لوز بامون سینما اومد تو اتاخن...خاله داشت یخه ی کت بابا لو صاف می کلد...فک کونم دیشب هم خونه ی ما خوابیده بود...من نمی دونم اینجا خونه اس یا کالوون سلا...!!!

 

بهد بابا به من گوفت: محشل جان املوز خاله مهمون ماست...چون شیلا ملیضه من از خاله خواهش کلدم املوز پیش تو بمونه...خاله رو اذیت نکونیا ..باشه عسیسم...!؟ منم گوفتم باشه...! تازشم املوز اسم خاله لوفهمیدم... اسمش خاله شیلینه...!

 

عصلی با بابا و خاله شیلین لفتیم بیلون گلدش... بهدش تو جاده یهو یه ماشینه خواست بزنه به بابا ... نزدیک بود تصادف شیم... بهد بابا از ماشین پیاده شد به اون آقاهه گوفت : ملتیکه...مگه کولی...؟! بهد آقاهه گوفت : کول خودتی وایسا تا حالیت کونم...! بهدش خاله شیلین به بابا گوفت :عسیسم سوال شو بلیم...! بهد بابا گوفت: نه بذال ببینم چه گوهی می خواد بوخوله...!!! بهد دعوا تمام شد!!! تولاه من از بابا پلسیدم : بابا " گوه" یهنی چی...؟! بهد بابا عصبانی بود گوفت: نمی دونم عسیسم...! بهدش از خاله شیلین پلسیدم. گوفتم: خاله "گوه" یهنی چی...؟! بهد خاله به بابا نگاه کلد بهدش دوتایی بولند خندیدند...!!!

 

شب تو دسشویی گولاب به لوتون داشتم ان میکلدم یه دفه یه سوکس گونده ازتو دسشویی اومد بیلون... من خیلی تلسیدم... داد زدم :ماماااااااااان...! بهدش سوکسه تلسیدو فلال کلد فک کونم...بهدش خاله شیلین اومدپوشت دل دسشویی ...گوفت چی شده محشل جان...؟!!! منم گوفتم : هیچی...لفتش...!!!

 

+ نوشته شده دل  شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۸۴ساعت 16:41  توسط محشر باستانی  |